Varčevanje, naložbe ter načini upravljanja premoženja

1. Posameznik ima izbiro

Varčevanje ali sprotna potrošnja je večno vprašanje

2. Kdo vodi igro?

Nadzor nad našimi financami in življenjem želijo voditi veliki igralci

3. Praktični primer

Tudi igra Monopoly se razvija. Obstaja tudi digitalna različica.

4. Kaj je standard?

Varčevanje in investiranje se razlikujeta

5. Naložbe in vlaganja

--

--

BTC društvo Slovenije je ustanovljeno z namenom, da bi povezali slovensko skupnost in odgovarjali na vprašanja.Članke pišejo člani skupnosti. https://bitcoin.si

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SLOVENSKO DRUŠTVO VIRTUALNE VALUTE BITCOIN

BTC društvo Slovenije je ustanovljeno z namenom, da bi povezali slovensko skupnost in odgovarjali na vprašanja.Članke pišejo člani skupnosti. https://bitcoin.si