Ali povprečen človek sploh razume pravo vrednost bitcoina?

Razumevanje bitcoina, je več kot razumevanje tehnologije in tradicionalnega bančnega sistema
Večino ljudi kontrolira denar. Le malo jih ima svoj denar pod sredstva.
Velika večina želi oplemeniti svoja sredstva in povečati mošnjiček, ne gleda pa na kakovost življenja
Tradicionalni sistem se hitro spreminja in starejši niso vedno pametnejši.
Vsaka družina bi že potrebovala svetovalca samo za to da bi vzdrževala finančni položaj
Večini ljudi trgovanje povzroča težave.
Hitri dvigi cen prinesejo dobičke velikim.
Odstotek odraslih, ki imajo račun pri javnih finančnih institucijah
Kupna moč Bitcoina se z leti viša, ravno nasprotno se dogaja z FIAT valutami

Članke za blog na spletni strani medium.com pišejo različni člani in skupine posameznikov v Bitcoin društvu Slovenije in ne pomenijo nikakršnih finančnih nasvetov. Vsak ima svoj pogled na samo tehnologijo, bitcoin in obstoječe sisteme. Društvo samo nudi opcijo, da delijo svoj pogled z večjim številom ljudi ter, da dobijo kakšen komentar oziroma odziv na svoje mnenje. Našemu društvu se lahko pridružite na bitcoin.si, telgram skupini oziroma skupini Kriptovalute — Slovenska Blockchain Skupnost — Bitcoin.si na Facebooku.

--

--

BTC društvo Slovenije je ustanovljeno z namenom, da bi povezali slovensko skupnost in odgovarjali na vprašanja.Članke pišejo člani skupnosti. https://bitcoin.si

Love podcasts or audiobooks? Learn on the go with our new app.

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store
SLOVENSKO DRUŠTVO VIRTUALNE VALUTE BITCOIN

BTC društvo Slovenije je ustanovljeno z namenom, da bi povezali slovensko skupnost in odgovarjali na vprašanja.Članke pišejo člani skupnosti. https://bitcoin.si